اداره آموزش

نام و نام خانوادگی: رضا سلیمانی

سمت: مدیر امور آموزشی و دانشجویی

تلفن:۰۹۱۷۷۷۵۱۰۴۴

فعالیتها: برنامه ریزی آموزشی-ثبت نام دانشجویان- انتخاب واحد- مسوول امور فرهنگی

تحصیلات: ارشد علوم تربیتی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه نوروزی

سمت: مسئول امور آموزشی و دانشجویی

تحصیلات: ارشد حقوق

 

نام و نام خانوادگی: حکیمه نیامتی

سمت: مسوول دبیرخانه

تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر