حراست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: علی بکتر

سمت: مسوول حراست

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی برق