مدیر اقتصاد دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: یعقوب نعمتی

سمت: مدیر اقتصاد دانش بنیان

تحصیلات: لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸