دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: حکیمه نیامتی

سمت: مسوول دبیرخانه

تحصیلات: فوق دیپلم کامپیوتر

شماره تماس: ۰۹۱۷۷۸۹۷۳۱۹