دفتر ارتباط با صنعت

حوزه فعالیت دفتر ارتباط با صنعت واحد دلوار


۱- بررسی تاییدیه و مجوز کارآموزی، کارورزی و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دانشجویی میدانی و آنلاین
۲- هماهنگی با بخش های مختلف صنعت و جامعه جهت دریافت سهمیه کارآموزی برای معرفی کارآموزان

۳- نظارت برنحوه انجام کارآموزی ها و گزارش به معاونت پژوهشی و تکمیل عملکرد در سایت های مربوطه

۴- تشکیل کارگروه های علمی و تحقیقاتی جهت شناسایی نیازهای صنعت و جامعه توسط افراد فعال در این حوزه

۵- نیازسنجی از حوزه های مختلف از جامعه و صنعت جهت سوق دادن کارآموزان و هدفمندساری بهتر این دوره

۶- برآورد نیازها، مشکلات ومسائل صنعت ، همچنین بررسی امکانات موجود درصنایع جهت تحقیقات دانشگاهی
۷- تبادل اطلاعات علمی و نیز ایجاد کمیته های تخصصی متشکل از مسئولین، صاحبان صنایع وکارشناسان دانشگاه.
۸- پیگیری جهت عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت
۹ -برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و شاغلین در دانشگاه

۱۰- برگزاری سمینارها، همایشهای علمی، نمایشگاهها و بازدیدهای علمی تحقیقاتی جهت دانشجویان و اساتید

۱۱- ایجاد بانک اطلاعاتی وانفورماتیک از پتانسیل های موجود در دانشگاه و صنایع مخصوصا در حوزه دریا و دریانوردی
۱۲- انعقاد تفاهم نامه  آموزشی و تحقیقاتی فی مابین دانشگاه و صنعت در حوزه کشتی سازی و صنایع مربوطه