رشته های دانشگاه

مدیر گروه گروه آزمایشی دانشکده مقطع عنوان
فاطمه امیری علوم انسانی دلوار کارشناسی پیوسته علوم قضایی
نیما فرشیدفر علوم ریاضی دلوار کارشناسی پیوسته معماری داخلی
عبدالرضا باباخانی علوم ریاضی دلوار کارشناسی پیوسته مهندسی دریا
بابک رنجبر علوم ریاضی دلوار کارشناسی نا پیوسته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
عاطفه چاهکوتاهی علوم ریاضی دلوار کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
بابک رنجبر علوم ریاضی دلوار کارشناسی نا پیوسته ، مهندسی تکنولوژِی برق-قدرت
نیما فرشیدفر علوم ریاضی دلوار کارشناسی نا پیوسته مهندسی اجرایی عمران-عمران
عبدالرضا باباخانی علوم ریاضی دلوار کارشناسی نا پیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو
بابک رنجبر علوم انسانی دلوار کارشناسی نا پیوسته حسابداری
بابک رنجبر علوم انسانی دلوار کاردانی ناپیوسته حسابداری،
———- علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم تجربی دلوار کاردانی ناپیوسته علوم ورزشی
بابک رنجبر علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم تجربی دلوار کاردانی ناپیوسته فنی برق
عبدالرضا باباخانی علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم تجربی دلوار کاردانی ناپیوسته فنی کشتی
عاطفه چاهکوتاهی هنرستان،کار دانش دلوار کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
نیما فرشیدفر هنرستان،کار دانش دلوار کاردانی پیوسته نقشه برداری
بابک رنجبر هنرستان،کار دانش دلوار کاردانی پیوسته الکتروتکنیک، برق صنعتی
عبدالرضا باباخانی هنرستان،کار دانش دلوار کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
فاطمه امیری هنرستان، کاردانش دلوار کاردانی پیوسته

مدیریت امور دفتری