شرایط ثبت نام باشگاه پژوهشگران جوان

چگونگی ثبت نام و عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهید رئیسعلی دلواری


۱- مراجعه به سایت http://bpj.ir و ورود به بخش تقاضای عضویت
۲-  تکمیل اطلاعات شخصی و بارگذاری فایل عکس پرسنلی شخصی جهت اطلاع از شناسه کاربری و رمز عبور سایت

۳- مراجعه به Email شخصی جهت اطلاع از شناسه کاربری و رمز عبور سایت

۴- مراجعه به سایت http://bpj.ir و ورود به سیستم از طریق شناسه کاربری و رمز عبور دریافت شده

۵- بارگذاری فایل تصویر صفحات شناسنامه و تکمیل سایر اطلاعات درخواستی

۶-ارائه اصل مدارک بارگذاری شده به دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد