صندوق رفاه دانشجویی

نام و نام خانوادگی: یعقوب نعمتی

سمت: مسوول امور فارغ التحصیلان

تحصیلات: لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸