مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: پرویز دلواری

سمت: رییس اداره توسعه مدیریت و منابع

تحصیلات: ارشد اقتصاد

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸