مسئول شهریه

نام و نام خانوادگی: امید بلاسویس

سمت: مسوول امور مالی و حسابداری و صندوق رفاه دانشجویان

تحصیلات: ارشد حسابداری

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۳۲۱۴