مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی: رضا سلیمانی

سمت: مسئول فرهنگی

تلفن:۰۹۱۷۷۷۵۱۰۴۴

فعالیتها: برنامه ریزی آموزشی-ثبت نام دانشجویان- انتخاب واحد- مسوول امور فرهنگی

تحصیلات: ارشد علوم تربیتی