مسئول فرهنگی

نام و نام خانوادگی: حکیمه نیامتی

سمت: مسئول فرهنگی

تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر

شماره تماس: ۰۹۱۷۷۸۹۷۳۱۹