معاون واحد

دکتر یوسف صداقت

سمت: معاون دانشگاه

تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی برق

شماره تماس: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸


پست الکترونیک: m_y_sedaghat@yahoo.com