نمودار سازمانی

بسمه تعالی
چارت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار
حوزه ریاست
۱ رئیس واحد
۲ متصدی امور دفتری و روابط عمومی
حراست
۳ کارشناس حراست
۴ نگهبان
۵ نگهبان
۶ نگهبان
حوزه معاونت
۷ معاون
۸ خدمات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی
۹ مسئول
۱۰ کارشناس امور آمورآموزشی
۱۱ کارشناس امور فارغ التحصیلان
۱۲ کارشناس امور پژوهشی
۱۳ کارشناسی امور فرهنگی
۱۴ کارشناس امور دانشجویی (امتحانات)و ثبت نام
اداره توسعه  مدیریت و منابع
۱۵ رئیس
۱۶  ماشین نویس و دبیرخانه و بایگانی
۱۷ راننده ماشین سبک
۱۸ خدمتگزار و نظافتچی
۱۹ مسئول امورمالی و صندوق  رفاه دانشجویی
۲۰ کارشناس حسابداری