ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان

باشگاه پژوهشگران جوان با همکاری

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند

تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

و بینار

ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان

مدرس دوره :

دکتر حسن مزارعی

زمان برگزاری :

۵ مرداد ماه