ایجادو راه اندازی مرکز تحقیقات آبزیان گرمسیری در واحد دلوار

  • تاریخ انتشار : 2020/08/22
  • نظرات : 2دیدگاه

ایجادو راه اندازی مرکز تحقیقات آبزیان گرمسیری در واحد دلوار

به همت مسوولین واحد، مرکز تحقیقات آبزیان گرمسیری برای نخستین بار در واحد دلوار راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این مرکز، کمک به رشد پرورش آبزیان بصورت مصنوعی، شناخت بیماریهای این دسته از جانوران و کمک به تکثیر آنان چه بصورت طبیعی و چه بصورت مصنوعی است.