دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید رئیسعلی دلواری برگزار می کند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید رئیسعلی دلواری با همکاری سازمان بسیج مرکزی برگزار می کند

و بینار جهش تولید