دیدار و بازدید ریاست و کارکنان واحد از خانواده اول شهید مدافع حرم استان شهید محمد احمدی جوان

دیدار و بازدید ریاست و کارکنان واحد از خانواده اول شهید مدافع حرم استان شهید محمد احمدی جوان