برگزاری دوازدهمین همایش جهادگران علم و فناوری

برگزاری دوازدهمین همایش جهادگران علم و فناوری