معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند:

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند:

وبینار آشنایی با نحوه تجاری سازی تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی