آموزش آشنایی با شناورهای تندرو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید رئیسعلی دلوار برگزار می کند:

آموزش آشنایی با شناورهای تندرو

مدرس دوره: عبدالرضا باباخانی

۴ جلسه دو ساعته

لینک اطلاعات دوره:

https://caroop.ir/ev19356166