دومین جشنواره ایده تا پدیده شهید محسن فخری زاده با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید رئیسعلی دلواری

در راستای تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر برگزار می کند:

دومین جشنواره ایده تا پدیده شهید محسن فخری زاده