برنامه حضور مدیران گروه آموزشی

روزهای حضور مدیران محترم گروه های آموزشی واحد دلوار

ردیف نام ونام خانوادگی مدیر گروه گروه مربوطه مقاطع تحصیلی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تلفن تماس
۱ دکترعبدالرضا باباخانی مکانیک خودرو، مهندسی دریا کاردانی ، کارشناسی حضور حضور ۰۹۱۰۷۱۰۰۰۳۶
۲ دکتر عاطفه چاهکوتاهی مهندسی کامپیوتر کاردانی، کارشناسی حضور حضور ۰۹۱۷۷۷۲۷۶۵۶
۳ دکتر بابک رنجبر مهندسی برق، حسابداری کاردانی، کارشناسی حضور حضور ۰۹۱۷۷۷۶۲۴۴۵
۴ دکتر فاطمه امیری حقوق کاردانی، کارشناسی حضور حضور ۰۹۱۷۷۰۲۷۷۹۴
۵ دکتر نیما فرشیدفر مهندسی عمران کاردانی، کارشناسی حضور حضور ۰۹۱۷۷۷۴۲۱۸۳

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند، جهت انجام امور زیر با هماهنگی مدیرگروه در روزهای موردنظر به دانشگاه مراجعه فرمایند:

۱- امور فراغت از تحصیل، ۲- بررسی امور معرفی به استاد، ۳- تایید کارنامه ترمی و کارنامه کل، ۴- مشاوره جهت انتخاب واحد، ۵- تایید و نمره دهی دروس پروژه و کارآموزی، ۶- همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی، ۷- برگزاری دوره های آموزشی و . . .